مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
Volume 5, Numéro 2, Pages 121-130
2012-06-01

تفكك الروابط الإجتماعية طريق إلى الهجرة قراءة سوسيولوجية

الكاتب : طبال لطيفة .

الملخص

Atravers cet article on traite un théme cher à la sociologie, qui n’est autre que celui des liens sociaux. Ou essaie par l’occasion de voir l’impact des liens sociaux sur l’immigration.

الكلمات المفتاحية

الروابط الاجتماعية، التفكك الأسري، الهجرة،