معالم
Volume 9, Numéro 1, Pages 147-166
2018-06-19

Lwali N Wedrar

Auteurs : عزيري بوجمعة .

Résumé

Welleh, a Sidi, ar d tidet : sebɛa u sebɛin n ṣṣellaḥ i aɣ-d-yezzin dagi di lɛerc-agi-nneɣ i ssneɣ, i dttaddren, is i ttgallaɣ di ṣṣbeḥ alamma d tameddit, leɛmer yelli wi i yi-iḥkan tamacahut n yiwen deg-sen, neɣ i yi-innan ula d awal ɣef leḥyat-nsen s tidet ! Ma yehwa-yak, bnadem, mi yeggull : aḥeq Ccix flani ! iɛedda limin-nni, neɣ yeḥnet : umbeɛd ad d-yelhi d wayen-nniḍen : ur yettnadi ara ɣef leflani-nni d acu-t, neɣ amek iɛac, neɣ amek yemmut : d Ccix kan u hadak mon kan. Awi-d ayen i d-iteddun, ma d ayen iɛeddan, dɣa akken qqaren waɛraben : lli fat mat!

Mots clés

Lwali؛ wedrar؛ Ssebba n tmacahut